Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Hišni red

Uporabniki knjižnice so v skladu s Pravilnikom o poslovanju knjižnice dolžni spoštovati in upoštevati pravila obnašanja oziroma hišni red.

Primerno vedenje v prostorih knjižnice

V prostorih Knjižnice so zaposleni dolžni zagotavljati urejenost prostorov, knjižničnih zbirk in opreme ter druge pogoje za izvajanje dejavnosti in nemoteno uporabo Knjižnice. Nenamensko uporabo Knjižnice s strani uporabnikov ima zaposleni dolžnost preprečiti z ustnim opozorilom in zahtevo, da se taka uporaba takoj preneha. V prostorih Knjižnice so zaposleni dolžni vzdrževati red, ki je v skladu z namenom uporabe posameznih knjižničnih prostorov.

Ni dovoljeno neprimerno obnašanje zaposlenih in uporabnikov, zlasti:

 • preglasno govorjenje in vpitje,
 • nepooblaščeno fotografiranje ali snemanje,
 • nepooblaščeno fotografiranje ali snemanje otrok brez dovoljenja staršev ali skrbnikov,
 • se kakorkoli nedostojno vesti, nadlegovati, ogrožati ali motiti uporabnike in zaposlene (vnašati nevarne snovi in predmete, nositi neprimerne obleke, neprimerna osebna higiena ipd.) oz. se vesti na način, ki predstavlja kršitev javnega reda in miru,
 • uporaba mobilnega telefona na način, ki moti druge uporabnike ali zaposlene,
 • prehranjevanje (hrana in pijača), razen na temu namenjenih mestih,
 • kajenje, uživanje alkoholnih pijač in drog v prostorih Knjižnice ali pred njimi,
 • uničevanje gradiva, opreme in prostorov,
 • vstopanje v delovna območja zaposlenih brez povabila,
 • nenamenska uporaba računalnikov,
 • verbalno nasilje in drugo nasilno obnašanje.

Če uporabnik krši red v Knjižnici, ga je zaposleni dolžen opozoriti in zahtevati, da s kršitvijo takoj preneha. Ob tem ga mora opozoriti, da krši ta člen pravilnika. Če uporabnik opozorila in zahteve ne upošteva, je zaposleni dolžen poklicati varnostno službo, v nujnih primerih pa policijo.

Če se uporabnik knjižnice večkrat nedostojno vede, moti, nadleguje ali kakorkoli ogroža zaposlene ali uporabnike knjižnice, se mu s sklepom za največ eno leto prepove vstop v vse enote knjižnice in onemogoči uporabo vseh storitev knjižnica. V tem primeru mu knjižnica plačane članarine ne vrne. Otrokom in mladoletnim obiskovalcem knjižnice se zaradi neupoštevanja navedenih pravil lahko prepove
vstop v knjižnico brez spremstva staršev ali pooblaščenih odraslih oseb. V primeru, da mora osebje knjižnice zaradi neprimernega vedenja otrok klicati varnostno službo, se stroški posredovanja zaračunajo staršem ali skrbnikom.
Starši so odgovorni za varnost in obnašanje svojih otrok v prostorih Knjižnice. Knjižnica ne odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi neprimernega obnašanja otrok ali njihovega neprimernega načina uporabe knjižnične opreme. Knjižnica prav tako ne prevzema odgovornosti za otroke, ki se v prostorih Knjižnice nahajajo brez spremstva oziroma nadzora staršev ali skrbnikov.

Odgovorno ravnanje s knjižničnim gradivom in opremo

Vsak član, ki gradivo odnese domov, je odgovoren za njegovo stanje, zato naj si ga ob izposoji dobro ogleda. Če poškodba do takrat ni izrecno ugotovljena, se šteje, da je za njen nastanek odgovoren sam. Če uporabnik ali član gradivo izgubi ali namerno poškoduje, je dolžen Knjižnici povrniti škodo: nadomestiti gradivo z enakim ali povrniti stroške za popravilo gradiva, vključno s stroški za njegovo ponovno opremljanje.

Če uporabnik ali član poškoduje opremo, plača nadomestilo uničenega dela opreme oziroma njegovo popravilo.

Pravočasno vračanje izposojenega gradiva

Član Knjižnice je dolžen redno vračati izposojeno gradivo oziroma pravočasno podaljšati rok izposoje. Če član posodi gradivo drugi osebi (članu ali nečlanu Knjižnice), nosi vso odgovornost v zvezi z izgubo, poškodbo ali prepozno vrnitvijo gradiva.

Pravočasno sporočanje spremembe podatkov

Član Knjižnice je dolžen takoj obvestiti Knjižnico o spremembi bivališča ali drugih podatkov, ki jih je ob vpisu v Knjižnico vpisal na vpisnici. Član Knjižnice je prav tako dolžen sporočiti izgubo oziroma krajo izkaznice.

Preverjanje izpisa ob izposoji

Člani so dolžni preverjati izpis o izposoji: število in vrsto izposojenih enot gradiva, plačila, rok vrnitve gradiva. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

Skrb za osebno lastnino

Knjižnica ni odgovorna za osebno lastnino uporabnikov in članov ter za morebitno škodo pri uporabi knjižničnega gradiva doma.

Skrb za osebno varnost

V primeru nevarnosti ali požarnega alarma so uporabniki in člani dolžni hitro in tiho zapustiti prostore Knjižnice ter slediti navodilom delavcev Knjižnice. Uporabniki in člani so v primeru nesreče ali neposredne nevarnosti dolžni takoj obvestiti knjižničarja.

Reševanje nesporazumov
Manjše nesporazume s posameznim uporabnikom praviloma rešuje knjižnično osebje za izposojevalnim pultom. Če do sporazuma ne pride, se uporabnik lahko

 • pisno pritoži v knjigi pritožb in pohval,
 • pisno pritoži direktorju Knjižnice.

Za reševanje pisnih pritožb je zadolžen direktor Knjižnice oz. komisija, ki jo direktor pooblasti.Za mladoletne osebe prevzamejo odgovornost njihovi starši ali skrbniki oziroma drugi odrasli spremljevalci.

Zaposleni v Knjižnici imajo pravico zahtevati, da tisti, ki se ne ravna po pravilih tega Pravilnika, zapusti prostor.

Celoten pravilnik si lahko preberete na spodnji povezavi: