Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja

Članstvo

Član knjižnice lahko postane vsak, ki ob vpisu predloži veljaven osebni dokument in se s podpisom vpisnice obveže, da bo ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. Vpisnico za člane do 18. leta starosti podpišejo starši ali skrbniki.

 

Članska izkaznica

Član si lahko izposodi knjižnično gradivo in koristi druge knjižnične storitve le s knjižnično člansko izkaznico. Članska izkaznica je neprenosljiva. Velja v vseh enotah knjižnice. Imetnik izkaznice je osebno, materialno in kazensko odgovoren za zlorabo članske izkaznice. Član se lahko v Knjižnici identificira tudi s svojim prenosnim telefonom preko spletne aplikacije mCOBISS.

 

Članarina

Član plača članarino za obdobje enega leta. Plačila članarine so oproščeni mladi do 18. leta, člani nad 80 let starosti, brezposelni (s potrdilom o vpisu v evidenco brezposelnih oseb Zavoda RS za zaposlovanje) in prejemniki pomoči Centra za socialno delo (s potrdilom CSD). Člani krajevnih knjižnic morajo za izposojo v matični enoti doplačati razliko v članarini.

 

Rok izposoje

  • leposlovje – 21 dni
  • strokovna literatura, strokovni CD-ROM-i, jezikovni tečaji – 21 dni,
  • čtivo/domače branje – 7 dni,
  • periodika – 7 dni (brez podaljšanja),
  • CD, DVD-ji – 21 dni (brez podaljšanja),
  • e-knjige (Biblos) – 14 dni (izposojevalni rok je nastavljen avtomatsko in se ga ne da podaljševati. Takoj po izteku roka, si je možno gradivo ponovno izposoditi).

Omejitve pri izposoji

Čitalniškega gradiva ne izposojamo na dom. Serijskih publikacij, videokaset, zgoščenk, CD-romov in DVD-jev ne podaljšujemo. Uporabnik si ne more izposoditi več izvodov monografskih publikacij istega naslova.  Član ima lahko naenkrat izposojenih 25 enot gradiva, od tega največ 5 revij (2 izvoda z enakim naslovom).

Knjižnica omogoča tudi vračilo gradiva v drugi enoti kot je bilo izposojeno, vendar se ob tem zaračunajo manipulativni stroški navedeni v ceniku. 

 

Podaljšanje

Člani lahko podaljšajo rok izposoje gradiva največ dvakrat. Za podaljšanje lahko zaprosijo osebno v knjižnici, po telefonu, preko interneta (Moj COBISS (Moja knjižnica) ali prošnja po e-pošti) ali preko mobilne aplikacije mCOBISS. Za podaljševanje preko interneta ali mobilne aplikacije potrebujejo člani geslo, ki ga dobijo v knjižnici.

Roka izposoje ni možno podaljšati:

  • serijskim publikacijam, DVD-jem, CD-romom in zgoščenkam
  • gradivu, ki je rezervirano
  • ob neporavnanih obveznostih.

Zamudnina

Člani, ki gradiva ne vrnejo pravočasno, morajo ob vrnitvi gradiva poravnati dnevno zamudnino in stroške morebitnega opomina.

 

Rezervacija gradiva

Gradivo, ki je trenutno izposojeno, si člani lahko rezervirajo osebno pri pultu ali preko interneta. Rezervacija je plačljiva, če člana o prispelem rezerviranem gradivu obveščamo preko telefonskega klica. To gradivo mora član dvigniti v treh dneh, sicer knjižnica zaračuna stroške neprevzetega gradiva po veljavnem ceniku.

 

Naročanje gradiva

Gradivo, ki je trenutno prosto, lahko član naroči po telefonu in preko interneta, dvigniti pa ga mora v dveh dneh.

 

ELEKTRONSKO OBVEŠČANJE

Knjižnica ne odgovarja za posledice nedostavljenih odposlanih avtomatskih elektronskih obvestil uporabnikom (npr. nastalo zamudnino).

 

Medknjižnična izposoja

Gradivo si medknjižnično lahko izposojajo samo člani naše knjižnice. V primeru zamude se članu zaračuna zamudnina po dogovoru s knjižnico, ki je posredovala gradivo.

 

Uporaba računalnika

Računalnik in internet lahko uporabljajo člani knjižnice dve uri, ostali uporabniki pa eno uro na dan. Pokazati morajo člansko izkaznico ali veljaven osebni dokument.  Odgovorni so za povzročene okvare na strojni in programski opremi.

 

Celoten pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka lahko preberete na spodnji povezavi: