Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Trajnostni razvoj in naša knjižnica

Na vrhu OZN o trajnostnem razvoju je bila 25. septembra 2015 sprejeta Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030), zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in zagotovitev napredka. Agenda 2030 vključuje 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki na uravnotežen način obravnavajo tri razsežnosti trajnostnega razvoja: gospodarsko, socialno in okoljsko. V njej je skupaj s cilji trajnostnega razvoja predstavljen akcijski načrt za ljudi, planet Zemljo in blaginjo vseh. Odprava revščine v vseh oblikah in razsežnostih, tudi skrajne revščine, je največji skupni izziv in nujni pogoj za trajnostni razvoj v vseh treh razsežnostih. Agendo 2030 zato v partnerskem sodelovanju izvajajo vse države sveta.

Za njeno izvajanje v Sloveniji smo decembra 2017 sprejeli Strategijo razvoja Slovenije 2030, krovni razvojni okvir države, ki v središče postavlja kakovost življenja za vse, z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja pa nas uvršča med države, ki smo prepoznale pomen skupne odgovornosti do okolja in družbe. Splošni in konkretni cilji bodo prihodnjih petnajst let spodbujali delovanje na področjih, ki so življenjskega pomena za človeštvo in Zemljo.

Ljudje

Odločeni smo odpraviti vse oblike in razsežnosti revščine in lakote ter zagotoviti, da bodo vsi ljudje lahko dostojno, enakopravno in v zdravem okolju izkoriščali svoje danosti.

Zemlja

Odločeni smo obvarovati naš planet pred uničenjem, tudi z vzdržno porabo in proizvodnjo, trajnostnim ravnanjem z naravnimi viri in nujnimi ukrepi glede podnebnih sprememb, tako da bo Zemlja lahko zadovoljevala potrebe današnje in prihodnjih generacij.

Blaginja

Odločeni smo zagotoviti, da bodo vsi ljudje živeli človeka vredno življenje v blaginji ter da bo gospodarski, družbeni in tehnološki napredek v sozvočju z naravo.

Mir

Odločeni smo spodbujati miroljubno, pravično in vključujočo družbo, v kateri ne bo ne strahu ne nasilja. Trajnostni razvoj ni mogoč brez miru in mir ni mogoč brez trajnostnega razvoja.

Partnerstvo

Odločeni smo zagotoviti sredstva za izvedbo programa s prenovljenim globalnim partnerstvom za trajnostni razvoj, v duhu okrepljene solidarnosti po vsem svetu, s posebnim poudarkom na potrebah najrevnejših in najbolj občutljivih ter s sodelovanjem vseh držav, vseh deležnikov in vsega človeštva.

Medsebojne povezave in prepletenost ciljev trajnostnega razvoja so bistvenega pomena, če želimo zagotoviti, da bo novi program dosegel svoj namen. Če nam uspe celovito uresničiti hotenja iz programa, se bosta življenje in svet korenito izboljšala.

Delovanje naše knjižnice je že vse od njenega nastanka usmerjeno v  trajnostni razvoj skupnosti.  V strateškem načrtu smo v poslanstvu zapisali osnovno izhodišče in orientacijo za naše delo:

Združujemo ljudi, informacije in ideje, da bogatimo življenja in gradimo skupnost.

Optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja, informacijsko opismenjevanje in podpora vseživljenjskemu učenju, zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za pridobivanje preverjenih informacij in kakovostne izrabe prostega časa v knjižnici, so osnovne dejavnosti  knjižnice.

Poseben poudarek dajemo tudi socialnemu vidiku druženja in oblikovanja skupnosti, povezovanju s knjižnicami doma in po svetu, občutljivosti za ranljive skupine in skrbi za čisto okolje.

Da vas opozorimo in spodbudimo k razmišljanju o trajnostnem razvoju v skupnosti, bomo naše dogodke označili z ikonami, ki prikazujejo 17 ciljev, ki jim sledimo:

Trajnostni Razvoj Ikone

Prihodnost človeštva in Zemlje je v naših rokah. Je tudi v rokah današnje mlade generacije, ki bo plamenico razvoja predala prihodnjim rodovom. Začrtali smo pot trajnostnega razvoja, zdaj pa moramo skupaj poskrbeti, da bo potovanje uspešno in njegovi dosežki neomajni.